تبلیغات
 6steps-to-translation - ضرب المثلهای ایرانی حرف (ه)

هزار تا دختر كور و یكروزه شوهر میده ! هشتش گرو نه است ! هلو برو تو گلو ! هم از توبره میخوره هم از آخور ! هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم كاشون ! همان آش است و همان كاسه ! همان خر است و یك كیله جو ! هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم ! هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها ! هم خدا را میخواهد هم خرما ! همدون دوره و كردوش نزدیك ! همسایه نزدیك، بهتر از برادر دور ! همسایه ها یاری كنید تا من شوهر داری كنم ! هم فاله و هم تماشا ! هم لحافه و هم تشك ! هم میترسم هم میترسونم ! همنشین به بود تا من از او بهتر شوم ! همه ابری هم بارون نداره ! همه خرها رو به یك چوب نمیرونند ! همه رو مار میگزه مارو خر چسونه ! همه سروته یه كرباسند ! همه قافله پس و پیشیم ! همه كاره و هیچ كاره ! همه ماری مهره نداره ! همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره ! هر مرغی انجیر نمیخوره ! همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره به دفه هم در جوی آقا شفیع میره ! همیشه خره خرما نمیرینه ! همیشه روزگار بانسان رو نمیكنه ! همیشه شعبان ، یكبا ر هم رمضان ! همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین ! همینو كه زائیدی بزرگش كن ! هنوز باد به زخمش نخورده ! هنور دهنش بوی شیر میده !

ضرب المثلهای ایرانی حرف (ه)

ضرب المثلهای ایرانی حرف (ه)

هادی ! هادی ! اسم خودتو بما نهادی
هر جا سنگه بپای احمد لنگه !
هر جا كه پری رخیست دیوی با اوست !
هر جا كه گندوم نده مال من دردمنده !
هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره !
هر جا هیچ جا ، یك جا همه جا !

هر جا كه آشه، كل، فراشه !
هر جا خرسه، جای ترسه !
هر چه بخود نپسندی بدیگران نپسند !

هر چه از دزد موند، رمال برد !
هر چه بگندد نمكش میزنند — وای به وقتی كه بگندد نمك !

هر چه پیش آید خوش آید !
هر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه !
هر چه پول بدی آش میخوری !
هر چه خورده نریده !
هر چه دختر همسایه چل تر، برای ما بهتر !

هر چه خدا خواست همان شود — هر چه دلم خواست نه آن شد !
هر چه در دیگ است به چمچه میاد !

هر چه سر بزرگتر درد بزرگتر !
هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید !
هر چه رشتم پنبه شد !
هر چه عوض داره گله نداره !
هر چه كنی بخود كنی گر همه نیك و بد كنی !
هر چه كه پیدا میكنه خرج اتینا میكنه !
هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش !
هر چه نصیب است نه كم میدهند — ور نستانی به ستم میدهند !
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ! — ورنه تشریف توبر بالای كس كوتاه نیست .[[ حافظ ]]

هر دودی از كباب نیست !
هر رفتی، آمدی داره !
هر چیز كه خوار آید یكروز به كار آید !
هر سخن جائی و هر نكته مقامی دارد !
هر سرازیری یك سر بالائی داره !
هر سركه ای از آب، ترش تره !
هر سگ در خونه صاحابش شیره !
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی !
هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !
هر كسی پنج روزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست … )) [[ حافظ ]]

هر كه بیك كار، بهمه كار – هر كه بهمه كار بهیچ كار !
هر كه به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه !
هر كه تنها قاضی رفت خوشحال بر میگرده !
هر كه خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه !
هر كه خری نداره غمی نداره !
هر كه خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد !
هر كه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید !
هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست !
هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد !
هر كه را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله كن یا سفر كن !
هر كه شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد !
هر كه نان از عمل خویش خورد — منت از حاتم طائی نبرد !
هر كی بفكر خویشه كوسه بفكر ریشه !
هر كی خر شد، ما پالونیم !
هر كی كه زن نداره،آروم تن نداره !

هر كه بامش بیش برفش بیش !
هر كی كه زن نداره،آروم تن نداره !
هر گردی گردو نیست !
هر گلی زدی سر خودت زدی !

هزار دوست كمه، یك دشمن بسیار !
هزار تا چاقو بسازه یكیش دسته نداره !
هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمیگیره !
هزار وعده خوبان یكی وفا نكند !

هزار تا دختر كور و یكروزه شوهر میده !
هشتش گرو نه است !
هلو برو تو گلو !
هم از توبره میخوره هم از آخور !
هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم كاشون !
همان آش است و همان كاسه !
همان خر است و یك كیله جو !
هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم !
هم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !
هم خدا را میخواهد هم خرما !
همدون دوره و كردوش نزدیك !
همسایه نزدیك، بهتر از برادر دور !
همسایه ها یاری كنید تا من شوهر داری كنم !
هم فاله و هم تماشا !
هم لحافه و هم تشك !
هم میترسم هم میترسونم !
همنشین به بود تا من از او بهتر شوم !
همه ابری هم بارون نداره !
همه خرها رو به یك چوب نمیرونند !
همه رو مار میگزه مارو خر چسونه !
همه سروته یه كرباسند !
همه قافله پس و پیشیم !
همه كاره و هیچ كاره !
همه ماری مهره نداره !
همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره !
هر مرغی انجیر نمیخوره !
همیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره به دفه هم در جوی آقا شفیع میره !
همیشه خره خرما نمیرینه !
همیشه روزگار بانسان رو نمیكنه !
همیشه شعبان ، یكبا ر هم رمضان !
همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین !
همینو كه زائیدی بزرگش كن !
هنوز باد به زخمش نخورده !
هنور دهنش بوی شیر میده !

هیچ دوئی نیست كه سه نشه !
هیچ دودی بی آتش نیست !
هنوز سر از تخم در نیاورده !
هنوز غوره نشده مویز شده !
هوو هوو را خوشگل میكنه جاری جاری را كدبانو !
هیچ ارزونی بی علت نیست !
هیچ انگوری دوبار غوره نمیشه !
هیچ بدی نرفت كه خوب جاش بیاد !
هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه !

هیچ بده را به هیچ بستانی كاری نیست !
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست !
هیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه !
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست !
هیچ عروس سیاه بختی نیست كه تا چهل روز سفید بخت نباشه !
هیچكاره ، رقاص پای نقاره !
هیچكاره و همه كاره !

هیچكس نمیگه ماست من ترشه !
هیچ گرونی بی حكمت نیست !
هیچكس در پیش خود چیزی نشد !
هیچكس را توی گور دیگری نمیگذارن !
هیچكس روزی دیگری را نمیخوره !

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/


تاریخ : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 | 12:16 ب.ظ | نویسنده : مهدی دیواری | نظرات